ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OGŁOSZENIE ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ulicy DWORCOWEJ 18 – lokal nr 23 (I piętro - oficyna)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: lokal niemieszkalny
o powierzchni 94,59 m2, składający się z 7 pomieszczeń, położony na II kondygnacji budynku, zapisany w księdze wieczystej KA1Y/00066612/6, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu. Udział związany
z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu, wynosi 71/1000.  Dział III – roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów (obciążeń). Właściciel – Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. (w chwili obecnej wskutek sukcesji uniwersalnej właścicielem jest ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.).

W budynku zawiązana jest Wspólnota Mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i na nabywcy spoczywać będzie obowiązek pokrycia kosztów jego sporządzenia w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność.       

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość lokalowa ma przeznaczenie 1.25UM – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Budynek, w którym znajduje się nieruchomość wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Opis nieruchomości: lokal niemieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 93,45 m2 położony jest na 2 kondygnacji (I piętrze) w oficynie budynku wielorodzinnego (kamienicy) nr 18 przy ulicy Dworcowej w Bytomiu. Przedmiotowy lokal składa się wg zapisów księgi wieczystej z 7 pomieszczeń. Pomieszczenia te uległy indywidualnej aranżacji poprzez montaż ścianek działowych w systemie suchym (możliwych do usunięcia przez przyszłego właściciela) oraz likwidacji jednej ze ścian. Wejście do lokalu z poziomu parteru poprzez klatkę schodową o powierzchni 12,48 m2. Właściwy lokal posiada powierzchnię użytkową możliwą do wykorzystania o wymiarze 80,97 m2.  Lokal położony w budynku oficyny powstałym w końcówce lat 40 ubiegłego wieku. W lokalu brak instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, ogrzewania) Lokal do remontu kapitalnego. Stan techniczny budynku dobry, po przeprowadzonej termomodernizacji.

Osoby zainteresowane lokalem powinny skontaktować się z Działem Budownictwa Społecznego ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a, tel. (32) 281 80 21 wewn. 418)., w celu oględzin i zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  154.097,00 zł netto.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług (VAT).

Minimalne postąpienie wynosi 1.541,00 zł.

Wadium w wysokości 15.097,00 zł należy wnosić na rachunek bankowy nr 
34 1050 1230 1000 0022 2445 9152  z zaznaczeniem na wpłacie tytułu wpłaty i adresu lokalu, w terminie do dnia 13 września 2023 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i braku zastrzeżeń co do stanu faktycznego
  i prawnego nieruchomości,
 • oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż ww. lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i pomimo jego braku decyduje się na nabycie tego lokalu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu,
 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości – jeśli taka jest wymagana w przypadku danego uczestnika,
 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka i nabywania lokalu na zasadach wspólności małżeńskiej, zachodzi konieczność przedłożenia zgody współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie czynności prawnej prowadzącej do nabycia lokalu również w jego imieniu,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej, zachodzi konieczność przedłożenia właściwej kopii umowy spółki cywilnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZBM-Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kolejowej 2a w Sali konferencyjnej (p. 308).

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Spółka zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, zmiany warunków przetargu lub treści ogłoszenia o przetargu – bez podania przyczyny.

Nabywca przyjmuje nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.        

Metadane

Data publikacji : 29.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabel Kosok dział: DBS
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony

do góry