ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomos/archiwum/20548,ZBM-TBS-Sp-z-oo-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-lokal.html
20.07.2024, 20:38

ZBM-TBS Sp. z o.o. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy Rynku 19 (IV piętro)

ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy Rynku 19 (IV piętro)

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 267/89 o powierzchni 562 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00003782/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). Właściciel – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (w chwili obecnej w skutek sukcesji uniwersalnej właścicielem jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

Nieruchomość ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W budynku zawiązana jest Wspólnota Mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i na nabywcy spoczywać będzie obowiązek pokrycia kosztów jego sporządzenia w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność.                                                                                                       

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma przeznaczenie 4UM – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Opis nieruchomości: lokal użytkowy położony na IV piętrze w budynku czterokondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, położonym
w Bytomiu, Rynek 19. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Lokal jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

W skład lokalu wchodzą: pomieszczenia IV pietra o pow. użytkowej 157,15 m2,
co stanowi udział w wysokości 92/1000

Instalacje: wod-kan, elektryczna, gazowa

Stan techniczny lokalu mierny.

Osoby zainteresowane lokalem powinny skontaktować się z Działem Budownictwa Społecznego ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a, tel. (32) 281 80 21 wewn. 418)., w celu oględzin i zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  376.000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 3.760,00 zł.

Wadium w wysokości 37.600,00 zł należy wnosić na rachunek bankowy nr 34 1050 1230 1000 0022 2445 9152  z zaznaczeniem na wpłacie tytułu wpłaty i adresu lokalu., w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium
w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i braku zastrzeżeń co do stanu faktycznego
  i prawnego nieruchomości,
 • oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż ww. lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i że pomimo jego braku decyduje się na nabycie tego lokalu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu,
 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości – jeśli taka jest wymagana w przypadku danego uczestnika,
 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka i nabywania lokalu na zasadach wspólności małżeńskiej, zachodzi konieczność przedłożenia zgody współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie czynności prawnej prowadzącej do nabycia lokalu również w jego imieniu,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej, zachodzi konieczność przedłożenia właściwej kopii umowy spółki cywilnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 13.30 w siedzibie ZBM-Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kolejowej 2a w Sali konferencyjnej (p. 308).

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Spółka zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, zmiany warunków przetargu lub treści ogłoszenia o przetargu – bez podania przyczyny.

Nabywca przyjmuje nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.  

Metadane

Data publikacji : 25.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabel Kosok dział: DBS
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony