ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sprzedaż gruntu przy ul. Łużyckiej w Bytomiu

Bytom,  05.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 2214/300 oraz prawa własności działek gruntu 2213/300 i 2216/300, położonych w Bytomiu przy ul. Łużyckiej,

Nieruchomość gruntowa przy ul. Łużyckiej w Bytomiu

ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje sprzedaż praw do nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, składającej się z: 
działki Nr 2213/300 o pow. 3073 m²
działki Nr 2214/300 o pow. 5792 m²
działki Nr 2216/300 o pow. 2373 m².

Oznaczenie nieruchomości gruntowej według ewidencji gruntów:

Nr 2213/300 o pow. 3073 m², działka zapisana w księdze wieczystej nr KA1Y/00050189/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Działy IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). Właściciel gruntu: ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nr 2216/300 o pow. 2373 m², działka zapisana w księdze wieczystej nr KA1Y/00050189/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Działy IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). Właściciel gruntu: ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Nr 2214/300 o pow. 5792 m², działka zapisana w księdze wieczystej nr KA1Y/00010508/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Działy IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). Właściciel gruntu Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

W księdze wieczystej zapisane jest (właściciel/użytkownik wieczysty) TBS Bytom Sp. z o.o. W wyniku połączenia Spółek ZBM i TBS Bytom w skutek sukcesji generalnej obecnie właścicielem  jest ZBM-TBS Sp. z o.o.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowią trzy działki geodezyjne o łącznej pow. 11.238 m². W sąsiedztwie znajduje się przede wszystkim zabudowa mieszkalna wielorodzinna, teren szkoły. W pobliżu zlokalizowane są dyskonty handlowe. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa, garaże zbiorowe (wolnostojące i wbudowane).

Teren działek 2213/300 i 2214/300 jest równy, płaski, o lekkim nachyleniu.

Teren działki 2216/300 jest zróżnicowany o lekkim nachyleniu w kierunku wschodnim.

Działka 2213/300 zabudowana jest budynkiem gastronomicznym. Nakład rzeczowy nie stanowi własności Spółki ZBM-TBS, a działka w chwili obecnej jest dzierżawiona przez użytkownika lokalu gastronomicznego.

Na działkach 2214/300 i 2216/300 na części terenu znajdują się parkingi. Teren parkingu stanowi w chwili obecnej przedmiot dzierżawy na rzecz podmiotu prywatnego oraz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Nabywca nieruchomości wejdzie w dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów dzierżawy. Zgodnie z zapisami umownymi istnieje możliwość rozwiązania umów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  Przez działki przebiega sieć gazowa oraz wodociągowa. Teren działek w dużym stopniu jest zadrzewiony.

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z ZBM-TBS Sp. z o.o. Kolejowa 2A , tel.  (32) 395 54 18 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  2.230.000,00 zł (brutto).

Minimalne postąpienie wynosi: 22.000 zł

Wadium w wysokości 220.000 zł należy wnosić na rachunek bankowy nr  55 1050 1230 1000 0023 0199 7470 z zaznaczeniem na wpłacie tytułu wpłaty (wadium – przetarg dot. sprzedaży działek przy ul. Łużyckiej), w terminie do dnia   14.11. 2022 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu na rachunek bankowy, z którego wpłynęło wadium. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
  • oryginał dowodu wpłaty wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się i braku zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu,
  • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości – jeśli taka jest wymagana w przypadku danego uczestnika,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka i nabywania nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej, zachodzi konieczność przedłożenia zgody współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości również w jego imieniu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej, zachodzi konieczność przedłożenia właściwej kopii umowy spółki cywilnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZBM-Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Kolejowej 2A, w Sali konferencyjnej – pokój 308.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Spółka zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, zmiany warunków przetargu lub treści ogłoszenia o przetargu – bez podania przyczyny.

Nabywca przyjmuje nieruchomość gruntową w stanie istniejącym.

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.10.2022
Data modyfikacji : 13.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Michel
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony

do góry