ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomos/23469,OGLOSZENIE-o-drugim-publicznym-nieograniczonym-przetargu-ustnym-na-wysokosc-mies.html
20.07.2024, 19:48

OGŁOSZENIE o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 p.u. lokalu użytkowego usytuowanego w Bytomiu przy ul. Nowej 74/10

 

ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (dalej ZBM-TBS albo Spółka ) ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Nowa 74 (parter) w Bytomiu Miechowicach (dalej lokal).

Dane lokalu:

  1. Powierzchnia użytkowa lokalu:                            67,63 m2
  2.  Wyposażenie lokalu:
 • przeszklona witryna od strony wejściowej do budynku
 • poziom parteru – Wiatrołap, sala główna, pomieszczenie socjalne, aneks, łazienka, balkon
 • Instalacja  wodno-kanalizacyjną,  instalacja  elektryczna,  instalacja

centralnego ogrzewania   

 1. Właściciel/wynajmujący lokal:

 ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Warunki przetargu:

 1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 24,00 zł netto/m2/p.u     (słownie: dwadzieścia cztery złotych netto 00/100).
 2. Minimalne postąpienie – 1,00 zł netto/m2 p.u. (słownie: jeden złoty netto/m2).
 3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 4. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej  stawki czynszu najmu.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów (na dzień ogłoszenia przetargu stawka VAT wynosi 23%).
 6. Oględziny lokalu będą możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Spółki w godzinach od 800 do 1400 (tel.(32) 395 54 01  lub 669 492 255, 661 342 255).
 7. Licytacja  w ramach publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 p.u. lokalu użytkowego usytuowanego  w Bytomiu przy ul. Nowej 74, odbędzie się w dniu 18.06.2024r. o godz. 10ºº w siedzibie ZBM -Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kolejowej 2A w Bytomiu w sali konferencyjnej na II piętrze.
 8. Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)  należy wnosić na rachunek bankowy nr 34 1050 1230 1000 0022 2445 9152  z zaznaczeniem tytułu wpłaty „wadium – przetarg – lok. użytkowy w Bytomiu przy ul. Nowej 74”, w terminie do dnia 17.06.2024 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet kaucji. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem pięciu dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie, gdy nie dojdzie do skutecznego zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz dołączą:
 1. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 2. pisemne oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu;
 3. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby fizycznej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna, numeru identyfikacji podatkowej oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki w organizacji należy załączyć umowę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
 4. dowód wpłaty wadium,
 5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz o braku zastrzeżeń do powyższego;
 6. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu.
 1. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem zapisów pkt 17.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

O dokładnym terminie, godzinie oraz miejscu zawarcia umowy ZBM-TBS poinformuje oferenta na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy.

 1. Wygrywający przetarg w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu(przed zawarciem umowy najmu) zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości sześciomiesięcznego wylicytowanego czynszu brutto.
 2. Nie wywiązanie się z wpłacenia kaucji, o której mowa w pkt. 11 ogłoszenia, powoduje przepadek wadium wniesionego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 3. Dodatkowe zabezpieczenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowić będzie notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia o przetargu. Wygrywający przetarg w terminie do 14 dni od daty wezwania przez ZBM-TBS Spółka z o.o. (nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do przedłożenia stosownego odpisu ww. notarialnego oświadczenia.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty.         
 5. Najemca we własnym zakresie zawrze umowy na dostawę energii elektrycznej i wywozu nieczystości.
 6. Czynsz najemcy ustalony w umowie będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kolejne lata począwszy od 01 marca 2025 r.
 7. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako Najemca zostanie zawiadomiony  w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu. Sposób zawiadomienia zostanie określony w protokole z przetargu. Uczestnik przetargu dopuszcza możliwość powiadomienia go telefonicznie lub mailowo.  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 3 dni od dnia zawiadomienia.
 8. Jeżeli Najemca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, ZBM-TBS Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 9. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2024
Data modyfikacji : 04.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roland Cynarski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony