ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/przetwarzanie-danych-os/15525,Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-dla-Wykonawcy.html
17.04.2024, 02:30

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (dla Wykonawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje te informacje osobom występującym w jego imieniu i biorącym udział w wykonaniu umowy, że:

 1. Zamawiający (Wspólnota) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy (jeśli jest osobą fizyczną) oraz osób fizycznych występujących w jego imieniu i biorących udział w wykonaniu zlecenia/ umowy (osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecenie/umowę).
 2. Dane osobowe Wykonawcy, osób zarządzających oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia / umowy będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją zlecenia / umowy w kategorii dane zwykłe tj. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer służbowy telefonu, służbowy adres e mail.
 3. Dane osobowe Wykonawcy (jeśli jest osobą fizyczną) oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia/umowy mogą być przetwarzane na podstawie :
  • 6 ust 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zlecenia/ umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań przez jej zawarciem, zmierzających do wyboru wykonawcy tj. obsługi zapytań,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, rozliczeń finansowych w tym podatkowych,
  • 6 ust. 1 f) RODO – uzasadnione wymogi administratora tj. w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszego zlecenia/ umowy, w szczególności takich jak dochodzenie roszczeń, obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy będzie miało miejsce przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie 3 powyżej.
 5. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność, takich jak Zarządca, firma informatyczna, hostingowa, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, innym podmiotom, jeśli będą uczestniczyć w procesie realizacji umowy (uzgodnienia, zgody, itp.) . Mogą być też przekazane w razie takiej konieczności organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 6. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Wykonawca, osoby nim zarządzające, oraz osoby biorące udział w wykonaniu zlecenia/umowy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych (po upływie przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych, księgowych, finansowych oraz okresów przedawnienia roszczeń), oraz ich przenoszenia na warunkach określonych w RODO.
 8. Wykonawcy, osobom zarządzającym oraz osobom biorącym udział w wykonaniu zlecenia/ umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
 9. Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych (o ile jest osobą fizyczną) i danych osobowych osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością jej zawarcia.
 10. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób biorących udział w wykonaniu zlecenia/umowy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Metadane

Data publikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony