ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Klauzula informacyjna ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZBM-TBS sp. z o.o. w Bytomiu.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM - TBS Sp. z o.o. , 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a , KRS:0000285725, NIP: 626 287 34 36, REGON: 240681155, kapitał zakładowy 51.474.000,00zł Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów związanych ze statutową działalnością Administratora, w szczególności Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w związku z:
  • zawarciem umowy lub wykonaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną i wykonywania zobowiązań z nich wynikających, podejmowaniem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także dochodzeniem ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO),
  • oceną świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem oraz podejmowaniem działań celem zebrania ofert i wyłonienia wykonawcy przed zawarciem umowy ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zabezpieczeniem informacji i danych w celach archiwalnych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu wykonywania zadań przez ZBM - TBS Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kontrahentom spółki w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.
 3. Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry