ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zamówień publicznych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2a, KRS: 0000285725, NIP: 6262873436, REGON: 240681155 kapitał zakładowy 51 474 000,00 zł, opłacony w całości. Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: kontakt@zbm-tbs.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email: awezyk@zbm-tbs.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 579 i 2018 ), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w tym Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.zbm-tbs.pl. Ponadto Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępnić następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości. Informujemy także, że miejsce pracy jest monitorowane, a dane z monitoringu przechowywane przez okres 10 dni.
 7. Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry