ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – działalność statutowa Spółki.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2a, KRS: 0000285725, NIP: 6262873436, REGON: 240681155 kapitał zakładowy 51 474 000,00 zł, opłacony w całości. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział Gospodarczy.
  Dane kontaktowe Administratora tel. (32) 281 80 21 centrala, fax. (32) 281 35 17, email : kontakt@zbm-tbs.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zależności od stosunku prawnego łączącego Państwa z Administratorem, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami i realizacji umów najmu/dzierżawy w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1025 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania i wykonywania umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie umów lub wykonywanie obowiązków zarządzania nieruchomościami.
 6. Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.
 7. Pani/Panu, jako osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Jako Administrator danych nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wykonywania obowiązków zarządzania oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Data modyfikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry