ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Klauzula informacyjna – Monitoring

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), informuję Panią / Pana, że na terenie obiektu Administratora położonego przy ul. Kolejowej 2a, parter (obiekt) stosowany jest monitoring wizyjny.
O stosowaniu monitoringu wizyjnego w obiekcie informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń itp.
Jednocześnie informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu ul. Kolejowa 2a, KRS: 0000285725, NIP: 6262873436, REGON: 240681155 kapitał zakładowy 51 474 000,00 zł., opłacony w całości. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział Gospodarczy.
  Dane kontaktowe Administratora telefon (32) 281 80 21 centrala, email : kontakt@zbm-tbs.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.               
  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę to ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie  monitorowanym poprzez konieczność kontroli osób wchodzących/wychodzących i przebywających na terenie obiektu, co stanowi jednocześnie cel przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), podmiot zapewniający ochronę osób
  i mienia w obiekcie oraz organy państwowe i porządkowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe (nagrania obrazu) przechowywane będą przez okres 10 dni. Po upływie tych dni będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do : żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.    
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy w/w rozporządzenia.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej niezbędne dla przebywania na terenie obiektu.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry