ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stosowana w korespondencji e-mailowej.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa korespondencji prowadzonej z Panią/Panem.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2A, KRS: 0000285725, NIP: 6262873436, REGON: 240681155 kapitał zakładowy 51 474 000,00 zł., opłacony w całości. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział Gospodarczy.
  Dane kontaktowe Administratora tel. (32) 281 80 21 centrala, fax. (32) 281 35 17, email : kontakt@zbm-tbs.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów : firmom prawniczym, wykonawcom, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane nie podlegają profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją.
 6. Pani/Panu przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji emailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na prowadzoną korespondencję.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry