ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/przetwarzanie-danych-os/15478,Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-dla-kandydatow-do-pracy.html
20.07.2024, 20:04

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu z siedzibą przy ul. Kolejowej 2A, jako pracodawca.
  Dane kontaktowe Administratora tel. (32) 281 80 21 centrala, fax. (32) 281 35 17, email : kontakt@zbm-tbs.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email : awezyk@zbm-tbs.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
  Przepisy prawa: art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 4. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia, dane te będziemy przechowywać w teczce osobowej pracownika w okresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Pani/Panu przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak podania danych skutkuje niemożnością Pani/Pana udziału w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane nie podlegają profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony