ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Działalność Spółki

 1. Przedmiotem działalności ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich sprzedaż lub eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki i lokale mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy  i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne i niemieszkalne,
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach sprzedaży lub najmu,
  3. wynajmować lokale użytkowe w budynkach znajdujących się w zasobach Spółki,
  4. sprawować zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
  5. sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,
  6. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
   1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji oraz infrastruktury związanej z tymi inwestycjami,
   2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
   3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
   4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji nieruchomości nie będących własnością Spółki,
   5. realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży lub najmu.
   6. budowie, eksploatacji i zarządzaniu parkingami i innymi obiektami budowlanymi,
   7. obrocie i pośrednictwie nieruchomościami,
   8. pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

Spółka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
 2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 5. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 6. innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz postanowień Aktu Założycielskiego Spółki.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry