Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a , KRS:0000062487, NIP: 626 25 62 937, REGON: 276636793, kapitał zakładowy 11 422 500,00 zł, opłacony w całości.
  Dane kontaktowe Administratora: tel. centrala (32) 281 80 21, fax. (32) 281 35 17, email: pocztazbm@zbm.bytom.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email : iod@zbm.bytom.pl .
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 579 i 2018), oraz zgodnie z wewnetrznymi regulacjami ZBM sp. z o.o.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w tym Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.zbm.bytom.pl. Ponadto Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości. Informujemy także, że miejsce pracy jest monitorowane, a dane z monitoringu przechowywane przez okres 10 dni.
 7. Pani/Panu przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych- na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.
Data publikacji: 23 stycznia 2019, Data modyfikacji: 28 stycznia 2019
Opublikowane przez: Administrator ZBM, Zmodyfikowane przez: